Yeminli Mali Müşavirlerden Neden Tam Tasdik Hizmeti Almalıyız?

26/04/2019

tasdik.jpg

Maliye Bakanlığı’nca 2018 yılında ; 

 

Aktif toplamı                     9.913.000,00.-TL’yi,

Net satışlar toplamı         19.820.000,00.-TL’yi,

 

Aşan mükelleflerden 2019 yılı  için Yeminli Mali Müşavirle tam tasdik sözleşmesi imzalamayanların öncelikli olarak incelenecekleri,  imzalayanların ise, ihbar ve özel durumlar hariç incelenmeyeceği, ifade edilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı’nın bu uygulamasının dışında, Yeminli Mali Müşavirlerle Tam Tasdik Sözleşmesi imzalamanın diğer yararları ise aşağıdaki gibidir.

 

1-) Yeminli Mali Müşavirlere tasdik ettirilen beyannameler ve bunlara ilişkin malî tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca (vergi inceleme elemanlarınca)  incelenmiş belge olarak kabul edilir. Tam tasdik yaptıran mükellefler, Devlet inceleme elemanlarınca incelenmiş firma sayıldıkları için, normal şartlarda (ihbar veya benzeri özel bir neden olmadıkça) tekrar incelemeye tabi tutulmazlar. (18 no.lu YMM – SMMM Tebliği)

 

2-) Tam tasdik yaptıran firmaların, yatırım ve AR-GE indirimi ile sair kurumlar vergisi istisnalarının tasdiki için ayrıca rapor  düzenlettirmelerine gerek yoktur. (25 no.lu YMM – SMMM Tebliği)

 

3-) Tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, prensip itibariyle herhangi bir sınır söz konusu olmaksızın, YMM tasdik raporu ile KDV iadesi alabilirler.

 

İmzalamayan mükellefler ise ;  2019 yılı için KDV Kanununun 29/2 maddesi gereği İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin iadelerde 1.391.000,00.-TL’yi, diğer iade türlerinde ise 695.000,00.-TL’yi aşan iade tutarlarını ancak, yapılacak vergi incelemesi sonrasında alabileceklerdir. 

 

4-)  2019 yılı aktif toplamı 9.913.000,00.-TL’ den, ve net satışları 19.820.000,00.-TL’ den az olan firmalar beyannamelerini 4 seri no.lu           YMM – SMMM Tebliği gereğince SM veya SMMM’lere imzalatmak mecburiyetindedirler. YMM ile tam tasdik sözleşmesi imzalayan mükellefler, bu mecburiyetten muaf olurlar.

 

5-) Firmaların muhatap olacakları karşıt inceleme talepleri, YMM ile tam tasdik yapılması halinde YMM’ler tarafından 29 no.lu lu YMM – SMMM Tebliğ’e uygun olarak “bilgi verme” şeklinde karşılanabilir. Dolayısıyla tam tasdik yaptıran mükellefler bu bilgileri doğrudan vermek yükümlülüğünden kurtulurlar.

 

6-) Yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde mahsup edilemeyen gelir ve kurumlar vergisi stopajının 100.000,- TL’ye kadar olan kısmının tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş YMM tarafından düzenlenecek tam tasdik raporuna  istinaden iadesi mümkündür.

 

7-)  Tam tasdik yaptırılması, malî müşavirlik hizmeti alınmasını ve bu suretle vergisel risklerden korunmayı sağlar. Böylece, Maliye Bakanlığı tarafından yapılabilecek bir inceleme esnasında ortaya çıkabilecek hatalı uygulamalar,  önemli ölçüde azaltılmaktadır.

 

8-) Tam tasdik öncesi, denetim çalışmaları sırasında tespit edilerek şirket yönetiminin dikkatine sunulan vergi planlama fırsatları da tasdik hizmetinin yarattığı önemli bir katma değerdir.

             

             

Tam Tasdik Sözleşmesi Ne Zamana Kadar Yapılmalıdır ?

 

  • Aktif toplamı ve/veya net satışı ne olursa olsun tüm mükellefler, İSTERLERSE yıllık beyannameleri için Yeminli Mali Müşavirlere tam tasdik yaptırabilirler.

 

  • Tam tasdik yaptırılmasına karar verilmesi halinde bu konuda YMM ile yazılı sözleşme yapılması zorunlu olup, sözleşme yapma işleminin OCAK ayı içinde tamamlanması gerekmektedir.

 

  • Ocak ayı içinde (yani süresinde) düzenlenecek olan sözleşmelerin, 3568 sayılı Kanuna ilişkin 1 seri no.lu YMM – SMMM Tebliğ (R.G. 6.2.2008 – 26779) uyarınca Şubat ayı sonuna kadar internet vergi dairesine elektronik ortamda girilmesi zorunludur.

 

  • Ayrıca YMM’ler tarafından vergi dairesine verilecek tasdik raporlarına söz konusu sözleşmelerin birer örneğinin eklenmesi gerekmektedir.