Ödeme Sıkıntısındaki Firmalara Can Simidi: KONKORDATO

26/04/2019

konkordato.jpg

Mali Yapısı Bozulan Şirketler Can Simidi : KONKORDATO

 

" KONKORDATO "

 

1-) KONKORDATO NEDİR, KİMLER KONKORDATO ALABİLİR ?

 

Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu konkordato talep edebilir. Konkordato sermaye şirketi olsun olmasın bütün borçlular için geçerlidir. Konkordato iflas ertelemenin aksine sermaye şirketi olmayan (kolektif, komandit şirketler gibi) şirketler ve şahıslar için de uygulanabilir.Kısaca vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe ihtimali bulunan bütün borçlular asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilirler.

 

 

2-) KONKORDATO’ NUN   FAYDALARI NELERDİR ?

 

Mahkemenin vereceği geçici konkordato mühleti kararı ile, 29 aya uzanabilen geçici ve kesin mühlet süreleri içerisinde ;

 

• Borçlu aleyhine amme alacakları dahil icra takibi yapılamaz, başlayan icra takipleri durur,

 

• İhtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararları uygulanamaz,

 

• Rehinli olmayan alacaklara faiz işlemez. 

 

• Mahkemenin geçici mühlet kararı ile uygulamaya geçen bu tedbirler borçluya rahat bir nefes aldırır ve  borçlubu sürede borçları dondurulduğu için, işlerini düzene koymak ve borçlarını ödemek amacıyla birikim yapmak için bulunmaz  bir fırsat yakalamış olacaktır.

 

• Konkordato alan şirketin ekonomiye yeniden kazandırılması sonucunda, şirketin çalışanları işsiz kalmayacak, alacaklıları alacaklarını alacak, Devlet, şirketin faaliyetine devam etmesi ile vergi alabilecektir. Kısaca, borçlu şirket, alacaklılar, çalışanlar, devlet yani  herkes kazançlı çıkacaktır. 

 

 

3-) GEÇİCİ MÜHLET KARARI NASIL VERİLİR, NE KADAR SÜRER ?

 

Konkordato talebi üzerine mahkeme, yasada belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl 3 Aylık geçici mühlet kararı verecektir. Geçici mühlet kararı mahkeme tarafından 2 ay daha uzatılabilecektir. 

 

 

 

 

 

4-) GEÇİCİ MÜHLET TALEBİ İÇİN MAHKEMEYE VERİLECEK DİLEKÇEYE EKLENECEK BELGELER NELERDİR ?

 

Borçlu, konkordato talebine aşağıdaki belgeleri ekler:

 

a) Konkordato ön projesi.

 

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler.

 

c) Alacaklı ve alacak listesi.

 

ç) Karşılaştırma tablosu.

 

d) Makul güvence veren denetim raporu.

 

(2) Borçlu, iflasa tabi olmayan kişilerden ise sadece birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde yazılı belgeler ile uygun düştüğü ölçüde (b) bendinde yazılı belgeleri konkordato talebine ekler.

 

(3) Konkordato işlemlerinin başlatılması alacaklılardan biri tarafından talep edilmişse mahkeme, birinci veya ikinci fıkrada belirtilen belge ve kayıtların eksiksiz olarak sunulması için borçluya makul bir süre verir. Bu durumda anılan belge ve kayıtların hazırlanması için gerekli masraf alacaklı tarafından karşılanır.

 

 

5-) GEÇİCİ MÜHLET KARARI MAHKEMEDEN NE KADAR SÜREDE ALINABİLİR?

 

Süre öncelikle firmaya bağlıdır. Çünkü konkordato çalışmasını yürüten ekip firmadan birçok belge ve bilgi isteyecektir. Belgelerin eksik yada gerektiği gibi düzenlenmemesi halinde mahkeme ara karar ile 15 günlük süre vererek, eksik bilgi yada belgenin tamamlanmasını talep edecektir.  Dava dilekçesi ve eklerinin eksiksiz sunulması halinde en fazla10 günlük sürede karar çıkabilecektir. 

 

 

6-) KESİN MÜHLET NEDİR?

 

Konkordatonun belki de en kritik aşaması kesin mühlet süresine geçiş aşamasıdır.  Geçici mühlet süresinde konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder.

 

 

 

 

7-) KESİN MÜHLET UZATILABİLİR Mİ?

 

Kesin mühletin uzatılmasını konkordato komiseri ve borçlu talep edebilir. Güçlük arz eden özel durumların olması halinde kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece iki kez altışar ay uzatılabilir. Borçlu uzatma talebinde bulunursa; komiserin de görüşü alınarak kesin mühlet uzatılabilir.Uzatma talebi her iki durumda da kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır.

 

 

8-)KONKORDATODA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİ MAHKEMEDİR ?

 

Konkordatoda görevli mahkeme Asliye Ticaret mahkemesidir, Yetkili mahkeme sermaye şirketleri için şirketin merkez adresinin yargı çevresindeki Asliye Ticaret Mahkemesi,Borçlu şahıs ise ikamet adresi Asliye Ticaret Mahkemesi görevlidir.

 

 

9-) GEÇİCİ MÜHLETTE KOMİSER TAYİNİ VE KOMİSERLERİN GÖREVLERİ :

 

Mahkeme,  konkordato geçici mühlet kararı verirse bu karar ile birlikte borçlu ve alacaklılarla ilgisi olmayan bir ya da alacak miktarını göz önünde bulundurarak üç komiser tayin eder. 

 

Tayin edilen komiser ya da komiserlerin buradaki görevi, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığını incelemektir. Komiserler geçici mühlet kararının verilmesiyle atanır ve görevlerine başlar. Komiser ya da komiserler geçici mühlet içerisinde hazırlayacağı raporla, kesin mühlet kararının verilip verilmeyeceğine yön verecektir.

 

Kesin mühlete geçilmesi halinde bir problem yoksa, genellikle aynı komiserler tekrar görevlendirilmektedir. 

 

 

10-) KONKORDATO SÜRESİNDE REHİNLİ OLMAYAN ALACAKLARA FAİZ İŞLEMEZ  :

 

Konkordato süresinde rehinli alacaklılar (rehinli banka borçları gibi) dışında kalan diğer alacaklara faiz işlemeyecektir. Bu da enflasyon dikkate alındığında          29 aylık konkordato süresinde borçlunun borcunun enflasyon etkisi ile fiilen azalması anlamına gelmektedir.  

 

 

 

11-) KONKORDATO ALAN FİRMANIN ÇALAIŞANLARINA ÖDEYEMEDİĞİ ÜCRETLERİN ÜÇ AYA KADAR OLAN KISMI ÜCRET GARANTİ FONUNDAN ÖDENMEKTEDİR. :

 

Ücret Garanti Fonu, işverenin ödemediği son üç aylık ücreti işçiye ödüyor. Ödemeler, net ücret üzerinden yapılıyor.

 

 

12-) KONKORDATONUN İŞÇİ ALACAKLARINA ETKİSİ 

 

İşçi alacakları konkordatonun konusuna girmemektedir. Yani, işçi alacağı için işveren firma  konkordato alsa bile haciz getirebilecektir. 

 

 

13-) KONKORDATONUN İFLASA GÖRE AVANTAJLARI :

 

• Konkordato daha az masrafla yapılmasına rağmen iflas daha fazla maliyetlidir.

 

• İflas da borçlunun tasarruf ehliyeti tamamen ortadan kalkar; ancak konkordato da tasarruf ehliyeti devam eder.

 

• İflasta alacağını tamamen alamamış alacaklı muflisi takip edebilir. Ancak konkordato da borçlu borcundan kesin olarak kurtulur. konkordato dışında kalmış alacaklılar alacağını talep edemezler.

 

• İflasa ancak tacirler başvurabilirken konkordatoya başvurmak için tacir olmak şart değildir.

 

 

14-) KONKORDATONUN TASDİKİNİN ŞARTLARI :

 

• Konkordatoancak iki durumda tasdik edilebilir ;

 

*** Kabul oylarının kaydedilmiş olan alacaklıların ve bu alacaklıların alacaklarının borçlunun tüm borcunun yarısını aşması, 

 

*** Kabul oylarının kaydedilmiş alacaklıların dörtte biri ve bu dörtte bir alacaklıların alacağının borçlunun tüm borçlarının toplamının üçte ikisini aşması.

 

 

 

 

 

 

 

 

15-) KONKORDATONUN TASDİK EDİLMEMESİ  :

 

Konkordatonun tasdik edilmemesi halinde duran hacizler tekrar başlayacak, rehinli mallar satılabilecek, alacaklara faiz işlenebilecek, yani, kısaca konkordato öncesi duruma dönülecektir. 

 

 

 

16-) KONKORDATO ÖN PROJESİ VE ÖN PROJENİN ÖNEMİ   :

 

Konkordatoya ilişkin hükümlerin yer aldığı 2004 sayılı İcra İflas Kanununun  “ Konkordato talebine eklenecek belgeler ”başlıklı  286.maddesinin  “a“fıkrasında konkordato ön projesi aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 

 

“ Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren KONKORDATO ÖN PROJESİ.” 

 

Bu hükme göre KONKORDATO ÖN PROJESİNDE ;

 

 • Hangi konkordato türünün (vade, tenzilat, karma) seçildiği,
 • Alacaklılardan tenzilat yapılması isteniyorsa, alacaklıların  alacaklarından hangi oranda vazgeçecekleri, 
 • Borç ödemelerinin ne zaman başlayacağı,
 • Ödeme vadeleri,
 • Ödemelerin yapılabilmesi için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağı, 
 • Alacaklılara yapılacak ödemelerin mali kaynaklarının sermaye artırımı, kredi temini ya da başka bir yöntem kullanılarak mı sağlanacağı, yer almalıdır.
 • Projede, konkordato kararından itibaren uygulanacak olan tasarruf tedbirleri, borçlunun mevcut ve gelecekteki likidite değişiklikleri, tablo şeklinde ve karşılaştırmalı olarak gösterilmeli,
 • Ayrıca, ön proje açık, anlaşılabilir, somut olmalı ve  mahkemede  ve alacaklılarda borçların ödenebileceğine ilişkin kanaat oluşturmalıdır. 

 

2004 sayılı İcra İflas Kanununda KONKORDATO ÖN PROJESİNE ilişkin yer alan diğer hükümler ise aşağıdaki gibidir. 

 

Konkordato haricinde yapılan vaatler: Madde 308/d:  Borçlu tarafından alacaklılardan birine KONKORDATO PROJESİNDE öngörülenden fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür.

 

Konkordatonun kısmen feshi: Madde 308/e:  Kendisine karşı KONKORDATO PROJESİ uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı konkordato uyarınca kazanmış olduğu yeni hakları muhafaza etmekle birlikte konkordatoyu tasdik eden mahkemeye başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu feshettirebilir.

 

Rehinli alacaklılarla müzakere şartları ve yapılandırmanın hükümleri: Madde 308/h : Adi konkordatoda borçlu, ÖN PROJEDE belirtmek suretiyle, alacaklı lehine rehin tesis edilmiş borçlarının yapılandırılmasını bu madde uyarınca talep eder.

 

Maddelerin incelenmesi halinde görüleceği üzere, alacaklılara KONKORDATO ÖN PROJESİNDE ;

 

 • Öngörülenden fazla bulunacak vaatler hükümsüz olacak, 
 • Projeye göre kendine ifada bulunulmayan alacaklı kendisi açısından konkordatoyu feshettirebilecek, 
 • Rehinli borçlar ise, ancak,  projeye göre yapılandırılabilecektir. 

 

Dolayısıyla,  konkordato alan borçlu firma, alacaklılara ve borçlara ilişkin gerçekleştireceği ödeme, yapılandırma vb. gibi  tüm işlemlerini  projeye göre yapmak ve projeye bağlı kalmak zorundadır. 

 

Projeye bağlı kalmaksızın yapılacak eylem ve işlemler İcra İflas Kanununda yer alan Konkordatonun tamamen feshi: Madde 308/f-‘ de yer alan ;

 

“ Her alacaklı, kötü niyetle sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir ”

 

Hükmüne istinaden, konkordatonun kötü niyetle sakatlandığı gerekçesi ile konkordatonun feshine ve buna bağlı olarak konkordato alan firmanın iflasına dahi neden olabilecektir. 

 

 

 

Açıkladığımız bu nedenlerle, konkordato talep eden firmalar, ileride istenmeyecek sıkıntılar yaşamamaları ve konkordato sürecini başarıyla tamamlayabilmek için, KONKORDATO ÖN PROJESİNİ işinin ehli ve konkordato mevzuatına hakim profesyonel kişilere hazırlatmaları gereklidir.   

 

• ŞİRKETİMİZ KONKORDATO KONUSUNDA SAHİP OLDUĞU UZMAN KADROLAR İLE ÖDEME SIKINTISINDA OLAN FİRMANIZ İÇİN A’DAN Z’YE KONKORDATO HİZMETİ VERMEKTEDİR. 

 

• AYRICA, TALEP EDİLMESİ HALİNDE KONKORDATO SÜRESİNCE KONKORDATO MÜŞAVİRLİĞİ HİZMETİ DE VERMEKTEDİR. 

 

• YİNE, TALEP ETMENİZ HALİNDE KONKORDATO SÜRECİNDEKİ FİRMANIZIN BANKALARA VE PİYASAYA OLAN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI İÇİN ALACAKLI BANKALAR VE FİRMALARLA YAPILANDIRMA GÖRÜŞMELERİ DE YAPMAKTADIR.