YATIRIM VE ARGE TEŞVİKLERİ MÜŞAVİRLİK İŞLEMLERİ

29/04/2019

Yatırımlar şirketlerin geleceğe dönük hedeflerinin gerçekleştirilmesi için ne kadar önemli ise; yarattığı istihdam, sağladığı teknoloji birikimi ve bölgesel gelir dağılımına olumlu katkıları yönüyle devletlerin sosyo-ekonomik hedefleri açısından da o kadar önemlidir. Devlet yatırımları ile büyümeye dayalı sistemin terk edilmesi ile özel sektörün inisiyatifine bırakılmış olan yatırım ortamı; özellikle Türkiye gibi yeterli kaynak birikimini sağlayamamış gelişmekte olan ülkelerde devletlerin sağladığı teşvikler ile cazip hale getirilmektedir.

 

Ekonomik dinamiklere ayak uydurabilmek için birçok defa değişikliğe konu olmuş olan yatırım teşvik mevzuatımız yatırım türüne göre aşağıda yer alan teşvikleri sağlayabilmektedir:

 

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV istisnası,
 • İndirimli Kurumlar Vergisi,
 • Gelir Vergisi stopajı desteği,
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi,
 • Faiz desteği,
 • KDV iadesi,
 • Sigorta primi desteği.

 

Deneyimli ekibimiz ile  söz konusu mevzuat ve program hükümleri kapsamında şirketlerin planlanan veya mevcut yatırım kararlarının yatırımın kendi yapılarına ve yatırımın mahiyetine uygun teşviklerin tespit edilmesine, başvuru sürecinin yürütülmesine ve onay sonrası teşvik unsurlarının uygulanmasına yönelik çok yönlü bir hizmet sunuyoruz.

Firmalar, aşağıdaki mevzuat kapsamında birçok faaliyet alanında yatırım kararlarına yönelik teşvik ve desteklerden faydalanma imkanına sahipler. İlgili mevzuat;

 • 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve bu kararda yapılan değişikliklere ilişkin yayımlanan diğer Bakanlar Kurulu Kararları
 • 2012/1 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve bu Tebliğ’de yapılan değişikliklere ilişkin yayımlanan diğer Tebliğler
 • Vergi Kanunları (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi)
 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

Yapılandırma ve Fizibilite Hizmetleri

 • Mevcut veya planlanan yatırım kararlarının incelenmesi
 • Planlanan yatırımların teşvik kapsamına girebilmesine yönelik olarak yatırım lokasyonu, yatırım tutarı gibi konularda farklı alternatiflerin değerlendirilmesi
 • Söz konusu alternatifler bazında elde edilecek fayda analiz çalışmaları
 • Efektif yapılanma seçiminde ve sürecinde danışmanlık hizmetleri

 

Danışmanlık Hizmetleri

 • Yatırım kararlarının veya mevcut yatırımların yatırım teşvik mevzuatı kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Planlanan yatırımın cinsi, konusu, tutarı, yatırım yeri ve personel istihdamı bilgileri doğrultusunda, sağlanacak desteklerin içerik, süre, oran ve tutar açısından belirlenmesi ve analizi
 • Yatırım karlılığı/yatırımın getirisi ve geri kazanım/ödeme süre hesaplamalarını içeren fizibilite raporunun hazırlanması
 • Varsa tereddütlü konuların görüşülmesi vb. işlemler kapsamında, kurumunuz yetkilileri ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na gerçekleştirilecek ziyaretlere katılım
 • Hangi teşvik unsurunun firma için daha efektif olacağının tespit edilmesine yönelik analiz çalışmaları

 

Teşvik Başvuru ve Revizyon Sürecinin Yönetilmesi Hizmetleri

 • Başvuru için gerekli evrak ve bilgilerin hazırlanması
 • Yatırım teşvik belgelerinde gerçekleştirilmesi gereken değişikliklerle ilgili evrak ve bilgilerin hazırlanmasıYatırım teşvik unsurlarının uygulanmasına yönelik olarak talep edilen YMM özel amaçlı raporlarının hazırlanması
 • Yatırım kararının ve uygun teşvik yönteminin belirlenmesini takip eden süreçte her türlü hususta danışmanlık
 • Ekonomi Bakanlığı ile teşvik konusunda yapılması planlanan her türlü görüşme ve bilgi alışverişinde danışmanlık

 

 

AR-GE VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ MEVZUATI KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 

Ülkemizin  uluslararası alanda rekabet gücünün arttırılması, katma değeri yüksek ürünler üretilmesi, yatırım potansiyelinin ortaya çıkarılması ve bölgesel geri kalmışlığın giderilmesi amacıyla mevzuatımız birçok vergisel avantaj sunmaktadır. Bu konuyla ilgili teşvikler AR-GE  ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında sağlanmaktadır.

 

AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamındaki hizmetlerimizin bazıları aşağıda sunulmaktadır:

 

 • Mevcut faaliyetlerin AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında değerlendirilerek yararlanılabilecek teşviklerin belirlenmesi,
 • AR-GE merkezi, teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE proje desteklerine ilişkin başvuru dosyasının hazırlanmasına yönelik destek ve danışmanlık hizmetleri,
 • AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatı kapsamında vergisel teşvik ve desteklerden yararlanma şartları ve muhasebe uygulamalarına ilişkin destek sağlanması,
 • AR-GE ve teknoloji geliştirme bölgeleri mevzuatında belirlenen kriterler doğrultusunda periyodik denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • AR-GE harcamalarının içeriğinin ve muhasebeleştirmesinin denetimi ve ilgili beyanname ve bildirgelerin kontrolü,
 • TÜBİTAK TEYDEP yeminli mali müşavirlik raporlarının hazırlanması,
 • AR-GE indirimi tutarının hesaplanması,
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek ara dönem faaliyet raporlarının ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına destek verilmesi,