KDV İADESİ İŞLEMLERİ

07/12/2019

KDV İadesi : 3065 sayılı KDV Kanununun 32. maddesinde ve çeşitli geçici maddelerde sayılan işlerle iştigal edenlere belirli şartlar altında yapılan vergi iadesini ifade eder.Söz konusu iadenin şekil şartları KDV genel uygulama Tebliğinde ki usul ve esaslara göre belirlenir.

 

Örneğin mal ihracatı yapan bir işletme KDV iadesi alabilecektir. İhracata ait faturalarda KDV yer almayacak ve KDV tahsilatı yapmayacaktır. Dolayısıyla ihracatı gerçekleştirmek için mal alımında nakliyede veyahut muhasebe işlemlerinde elektrik su kira gibi giderlerin temininde ödediği KDV’lerden ne kadarlık kısmı ihraç edilen ürün bünyesine giriyorsa hesaplamasını yaparak KDV iade talebinde bulunabilecektir.

 

KDV Kanundaki istisna türleri ; Tam İstisnalar, Kısmi İstisnalar ve Diğer İstisnalar olarak üçe ayrılmaktadır. Bu istisna türlerinden Tam İstisnalar ve Diğer İstisnalar için iade söz konusu olabilecek iken,Kısmi İstisnalar için iade söz konusu değildir. Tam ve kısmi istisnaların karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

 

Tam İstisna

Kısmi İstisna

Faturada KDV hesaplanmaz

Faturada KDV hesaplanmaz

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV indirim hakkı vardır.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin bir kısmında indirim hakkı varken bir kısmında indirim hakkı bulunmamaktadır.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin  iade hakkı vardır.

Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iade hakkı bulunmamaktadır.

 

İadeye konu edilebilecek Tam İstisna Türleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 

 

Beyan. Kodu

 

 

Kanun Maddesi

 

 

Tam İstisna Türü

301

 

11/1-a

 

Mal İhracatı

302

 

11/1-a

 

Hizmet İhracatı

303

 

11/1-a

 

Roaming Hizmetleri

304

 

13/a

 

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Teslimi ile İnşa, Tadil,Bakım ve Onarımları

305

 

13/b

 

Deniz ve Hava Taşıma Araçları İçin Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetler

306

 

13/c

 

Petrol Aramaları ve Petrol Boru Hatlarının İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin Yapılan Teslim ve Hizmetler

307

 

13/c

 

Maden Arama, Altın, Gümüş veya Platin Madenleri İçin İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerine İlişkin Teslim ve Hizmetler [KDVGUT-(II/B-4)]

308

 

13/d

 

Teşvikli Yatırım Mallarının Teslimi

309

 

13/e

 

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası, Yenilenmesi ve Genişletilmesi

310

 

13/f

 

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetler

311

 

14/1

 

Uluslararası Taşımacılık

312

 

15/1-a

 

Diplomatik Organ ve Misyonlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

313

 

15/1-b

 

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetler

314

 

19/2

 

Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar(İade Hakkı Tanınan)

315

 

14/3

 

İhraç Konusu Eşyayı Taşıyan Kamyon, Çekici ve Yarı Römorklara Yapılan Motorin Teslimleri

316

 

11/1-a

 

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

317

 

17/4-s

 

Engellilerin Eğitimleri, Meslekleri ve Günlük Yaşamlarına İlişkin Araç-Gereç ve Bilgisayar Programları

318

 

GEÇİCİ 29

 

3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Gerçekleştirilecek Projeler, 3359 Sayılı Kanuna Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin Projeler ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Eğitim Öğretim Tesislerine İlişkin Projelere İlişkin Teslim ve Hizmetler.

319

 

13/g

 

Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılan Araç Teslimleri

320

 

 GEÇİCİ 16 (6111 Sayılı Kanun)

 

 

İSMEP Kapsamında, İstanbul İl Özel İdaresine Bağlı Olarak Faaliyet Gösteren İstanbul Proje Koordinasyon Birimine Yapılacak Teslim ve Hizmetler

321

 

GEÇİCİ 26

 

Birleşmiş Milletler (BM) ile Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı(NATO) Temsilcilikleri ve Bu Teşkilatlara Bağlı Program, Fon ve Özel İhtisas Kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına(OECD) Resmi Kullanımları İçin Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları, Bunların Sosyal ve Ekonomik Yardım Amacıyla Bedelsiz Olarak Yapacakları Mal Teslimi ve Hizmet İfaları ile İlgili Bunlara Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları

322

 

11/1-a

 

Türkiyede İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Teslimler[KDVGUT-(II/A-1.2)]

323

 

13/ğ

 

5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

324

 

13/h

 

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin Teslim ve Hizmetleri

325

 

13/ı

 

Yem Teslimleri

326

 

13/ı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin Teslimi

327

 

13/ı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından Tescil Edilmiş Gübrelerin İçeriğinde Bulunan Hammaddelerin Gübre Üreticilerine Teslimi

328

 

13/i

 

Konut veya İş Yeri Teslimleri

329

 

GEÇİCİ 38

 

FATİH Projesi Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfaları

330

 

13/j

 

Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasınaİlişkin Teslim ve Hizmetler

331

 

13/m

 

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

332

 

GEÇİCİ 39

 

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna

333

 

13/k

 

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

334

 

13/l

 

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

335

 

13/n

 

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri

 

İadeye konu edilebilecek Diğer İstisna Türleri aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

 

Beyan. Kodu

 

 

Kanun Maddesi

Diğer İstisna Türü

406

 

29/2

Yılı İçinde Aylık İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade

408

 

11/1-b

Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Bu Dönemde İade Edilen Kdv [Kdvgut-(Iı/A-5)]

409

 

9/1

İstisnadan Vazgeçenlerin Hurda Ve Atık Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.3)]

410

 

9/1

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık Ve Etüt-Proje Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.1)]

411

 

9/1

Temizlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.10)]

412

 

9/1

Çevre Ve Bahçe Bakım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.10)]

413

 

9/1

Özel Güvenlik Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.5)]

414

 

9/1

Makine, Teçhizat, Demirbaş Ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım Ve Onarım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.3)]

415

 

9/1

Yemek Servis Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.4)]

416

 

9/1

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim Ve Benzeri Hizmetlerde TevkifataTabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.2)]

418

 

9/1

Hurda Metalden Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Çinko, Alüminyum Ve Kurşun Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.1)]

419

 

9/1

Bakır, Çinko, Alüminyum, Kurşun Ve Bunların Alaşımlarından Elde Edilen Ürünlerin Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.2)]

420

 

9/1

Yapı Denetim Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.6)]

421

 

9/1

İşgücü Temin Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv

 

 

 

[Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.5)]

423

 

9/1

Fason Tekstil Ve Konfeksiyon İşleri, Çanta Ve Ayakkabı Dikim İşleri Ve Bu İşlere Aracılık Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.7)]

428

 

9/1

Pamuk, Tiftik, Yün Ve Yapağı İle Ham Post Ve Deri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.5)]

430

 

9/1

Hurda Metalden Elde Edilen Külçe Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.1)]

431

 

9/1

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.8)]

432

 

9/1

Organizasyon Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.4)]

433

 

9/1

Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm Ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.9)]

434

 

9/1

Servis Taşımacılığı Hizmetinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.11)]

435

 

9/1

Her Türlü Baskı Ve Basım Hizmetlerinde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.12)]

436

 

9/1

5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerdeki İdare, Kurum Ve Kuruşlara Yapılan Diğer Hizmetlerde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.2.13)]

437

 

9/1

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt Ve Cam Hurda Ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.4)]

438

 

9/1

Ağaç Ve Orman Ürünleri Tesliminde Tevkifata Tabi Tutulan Kdv [Kdvgut-(I/C-2.1.3.3.6)]

439

 

29/2

Yıllık İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin İade

440

 

Geçici 30

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Asgari 500 Milyon Tl Tutarında Sabit Yatırım Öngörülen Stratejik Yatırımlara İlişkin İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen Ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Kdv

441

 

19/2

Usulüne Uygun Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamında Ödenen Ve İadeye Konu Olan Kdv

442

 

Geçici 37

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

443

 

19/2

TürkakımGaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/H) Maddesi Kapsamında Alınan Teslim Ve Hizmetler

444

 

13/k

Genel Ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere Ve Köylere Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin Ödenen KDV

         

 

 

 

İadeye konu edilemeyecek kısmi istisna türleri aşağıdaki gibidir.

 

Beyan. Kodu

 

Kanun Maddesi

 

 

Kısmi İstisna Türü

201

 

17/1

 

Kültür ve Eğitim Amacı Taşıyan İşlemler

202

 

17/2-a

 

Sağlık, Çevre ve Sosyal Yardım Amaçlı İşlemler

204

 

17/2-c

 

Yabancı Diplomatik Organ ve Hayır Kurumlarının Yapacakları Bağışlarla İlgili Mal ve Hizmet Alışları**

205

 

17/2-d

 

Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin Teslimler ve Mimarlık Hizmetleri**

206

 

17/2-e

 

Mesleki Kuruluşların İşlemleri

207

 

17/3

 

Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin İşlemleri

208

 

17/4-c

 

Birleşme,Devir, Dönüşüm ve Bölünme İşlemleri

209

 

17/4-e

 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Kapsamına Giren İşlemler

211

 

17/4-h

 

Zirai Amaçlı Su Teslimleri ile Köy Tüzel Kişiliklerince Yapılan İçme Suyu Teslimleri

212

 

17/4-ı

 

Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerı**

213

 

17/4-j

 

Boru Hattı ile Yapılan Petrol ve Gaz Taşımacılığı

214

 

17/4-k

 

Organize Sanayi Bölgelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri ile Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri

215

 

17/4-l

 

Varlık Yönetim Şirketlerinin İşlemleri

216

 

17/4-m

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun İşlemleri

217

 

17/4-n

 

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne Verilen Haber Hizmetleri

218

 

17/4-o

 

Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda Vergisiz Satış Yapılan İşyeri, Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması

219

 

17/4-p

 

Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün İşlemleri

220

 

17/4-r

 

İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satışları

221

 

GEÇİCİ 15

 

Konut Yapı Kooperatifleri, Belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Verilen İnşaat Taahhüt Hizmeti

 

 

 

 

 

223

 

GEÇİCİ 20/1

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan İşlemler

225

 

GEÇİCİ 23

 

Milli Eğitim Bakanlığına Yapılan Bilgisayar Bağışları ile İlgili Teslimler

226

 

17/2-b

 

Özel Okullar, Üniversite ve Yüksekokullar Tarafından Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleriı**

227

 

17/2-b

 

Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetlerı**

228

 

17/2-b

 

Kanunun (17/1) Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Olarak Yapılan Teslim ve Hizmetlerı**

229

 

17/2-b

 

Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleriı**

230

 

17/4-g

 

Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taş Teslimleri

231

 

17/4-g

 

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimi

232

 

17/4-g

 

Döviz, Para, Damga Pulu, Değerli Kağıtlar, Hisse Senedi, Tahvil Teslimleri

234

 

17/4-ş

 

Konut Finansmanı Amacıyla Teminat Gösterilen ve İpotek Konulan Konutların Teslimi

235

 

16/1-c

 

Transit ve Gümrük Antrepo Rejimleri ile Geçici Depolama ve Serbest Bölge Hükümlerinin Uygulandığı Malların Teslimi

236

 

19/2

 

Usulüne Göre Yürürlüğe Girmiş Uluslararası Anlaşmalar Kapsamındaki İstisnalar(İade Hakkı Tanınmayan)

237

 

17/4-t

 

5300 Sayılı Kanuna Göre Düzenlenen Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Tesliminden Sonraki Teslimi

238

 

17/4-u

 

Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri ile Bu Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerince Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri

239

 

17/4-y

 

Taşınmazların Finansal Kiralama Şirketlerine Devri,Finansal Kiralama ŞirketiTarafından Devredene Kiralanması ve Devri

240

 

17/4-z

 

Patentli veya Faydalı Model Belgeli Buluşa İlişkin Gayrimaddi Hakların Kiralanması,Devri ve Satışı

241

 

19/2

 

TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın (9/b) Maddesinde Yer Alan Hizmetler

242

 

17/ö

 

Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ile Gümrüklü Sahalarda, İthalat ve İhracat İşlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetleriı**

 

Şirketimiz KDV İadesi Hizmetleri kapsamında ayrıca, aşağıdaki hizmetleri de vermektedir.

 

  • KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri
  • KDV iade kontrol raporlarında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi
  • Vergi dairesince talep edilecek Özel amaçlı raporların hazırlanması
  • Özel esaslara tabi mükelleflere danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Tedarikçi firmalar hakkında gerekli karşıt inceleme çalışmalarının yapılması,
  • İade hakkı doğuran işlemin incelenmesi ve KDV iade optimizasyonun sağlanması.